ویلیام شکسپیر

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه هملت

هملت – Hamlet نویسنده: ویلیام شکسپیر –  William Shakespeare سال: ۱۶۰۲ چیزی که باعث تمایز هملت با بقیه نمایشنامه هایی می شود که درباره انتقام صحبت می کنند (و حتی شاید تمام نمایشنامه هایی...

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه طوفان

طوفان – The Tempest نویسنده: ویلیام شکسپیر – William Shakespeare سال: ۱۶۱۰ طوفان به عنوان یک رمانس سیاسی فمینیسم جنبش مهمی در انگلیس قرن هفدهم بود که باعث شد در راستای سرکوب تلاش و فعالیت...

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه اتلو

اتلو – Othello نویسنده: ویلیام شکسپپیر – William Shakespeare  سال نگارش: ۱۶۰۳ در نمایشنامه اتلو اثر ویلیام شکسپیر، محرک اصلی تمام اتفاقات ایاگو است، اوست که موفق می شود بسیاری از شخصیت...