صادق هدایت

به نظر می رسد آنچه به دنبالش هستید را نمی توانیم پیدا کنیم