رافائل سانتسیو

رافائل سانتسیو نقاشی

نقد نقاشی مکتب آتن

مکتب آتن – The School of Athens نقاش: رافائل – Raphael سال: ۱۵۰۹ – ۱۵۱۱ در سال ۱۵۰۸، در اوج رنسانس، یک نقاش جوان ۲۵ ساله که او را رافائل می نامیدند، توسط ژولیوس دوم  به واتیکان...