آرام

عکاس: الیور کلینک

سال: ۲۰۱۵

نقد عکس آرام

نقد عکس آرام

الیور کلینک عکاسی است که به امید ثبت پیچیدگی ها و ارتباطات متقابل دنیای اطراف ما، جهان را درمی نوردد. موضوعات عکاسی او متنوع هستند و از یک طبیعت تماشایی تا یک سنت از یاد رفته را شامل می شوند. حلقه اتصال کارهای مختلف او، پیجیدگی فزاینده دنیای مدرن است، پیچیدگی که به طور پیوسته و به روش هایی تازه و غیرقابل منتظره در حال افزایش است. او تغییرات فرهنگی، محیطی که در آن ساکن هستیم را ثبت می کند و به تامل در جهان اطراف و خود ما می پردازد. هدف هنری او این است که با عکس هایش به قصه گویی بپردازد و قدرت تخیل بیننده را به کار بیاندازد. 

خود کلینک درباره این عکس به نام آرام می گوید: “به تغییر از سمت دنیای پیشامدرن و سنتی به سوی دنیای مدرن معمولا مدرنیته می گویند. مدرنیته با خود عواقبی به همراه می آورد و باعث کم رنگ شدن جایگاه آداب و رسوم قدیمی، مراسم، و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی می شود. 

آرام نشان دهنده این خطراتی است که تفاوت های طبیعی و فرهنگی را تهدید می کنند، جایی که مدرنیته، سنت و حیات وحش با هم ادغام می شوند. این عکس مرثیه ای است برای چیزهایی که داریم از دست می دهیم، و هم چنین تجلیلی از فرهنگ هایی که آن قدر قدرت مند هستند که در حاشیه دنیای مدرن امروز، به حیات خود ادامه دهند. 

همان طور که به آرامی در حال ورود به این جهان نامتجانس کلی هستیم، همان طور که فرهنگ ها از دست می روند و زندگی پیوستگی بیش تری به خود می گیرد، ما انسان ها و هم چنین خود سیاره زمین روز به روز فقیرتر و محروم تر از قبل می شویم. این عکس بیننده را به درون یک زیبایی شناسی از یاد رفته پرتاب می کند. به امید این که این محو شدن سنت ها همیشگی و برگشت ناپذیر نباشد.”

مبنع: artspace / سایت رسمی الیور کلینک 

1
دیدگاهی بنویسید.

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
آزاد
مهمان
آزاد

به قول گیدنز،نظریه پردازمعروف،مهمترین ویژگی مدرنیته شدن رامیتوان تضادبا سنت نام برد،درمدرنیته بستگی زمان ومکان از بین میرود،وباکسانی ارتباط برقرارمیکنیم که دریک زمان ومکان دیگری هستند،وارتباط مستقیمی باآنهانداریم،درصورتی که درسنت باوجودکوچکی مکان وزمان ارتباطی مستقیم وپرتکاپووجوددارد..
ومیتوان این سوال رامطرح کردکه آیا تعاملی بین مدرنیته وسنت وجوددارد؟!!!